Algemene Voorwaarden van handelsonderneming JEDTEC VOF betreffende de verkoop en levering van goederen.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding/offerte en overeenkomst, alsmede op de uitvoering daarvan, tussen handelsmaatschappij JEDTEC VOF, hierna te noemen: “Leverancier”, en een Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2. Onder het begrip “Wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts-)persoon, die met Leverancier een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij worden door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen en kunnen Leverancier derhalve op geen enkele wijze binden.

4. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden van Leverancier zijn, voor zover ze afwijken van schriftelijke overeenkomsten of van deze voorwaarden, slechts bindend wanneer deze schriftelijk bevestigd worden door een tekeningsbevoegd personeelslid van Leverancier.

5. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer van in deze algemene voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, in algemene zin of in een specifiek geval, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN

1. Alle aanbiedingen/offertes van Leverancier, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, ook als de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat en aanvaarding binnen deze termijn geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Herroeping van aanbiedingen of offertes kan door Leverancier nog onverwijld schriftelijk na aanvaarding geschieden.

2. Al de door Leverancier gedane aanbiedingen/offertes gericht tot een Wederpartij, zijn louter en alleen van toepassing op deze Wederpartij. Deze aanbiedingen/offertes mogen zonder toestemming van Leverancier niet vermenigvuldigd en/of op enige andere wijze aan derden beschikbaar worden gesteld of ter inzage worden gegeven.

3. Toezending van aanbiedingen/offertes en/of documentatie verplicht Leverancier niet tot acceptatie van een order.

4. In catalogussen vermelde gegevens, zoals afbeeldingen, tekeningen, modellen, maat- en gewichtsopgaven zijn slechts ter aanduiding en binden Leverancier niet, tenzij in de orderbevestiging anders wordt aangegeven.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de order tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3 – OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Leverancier eerst dan tot stand nadat Leverancier een order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk Leverancier de aanvaarding door Wederpartij van een aanbieding/offerte heeft bevestigd, waarbij de datum van de orderbevestiging bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat dit door de binnen Leverancier bevoegde persoon schriftelijk bevestigd is en Wederpartij daartegen niet binnen 5 werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Leverancier op en is voor Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken.

3. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel orderbevestiging wordt verzonden, wordt de werkbon of afleverbon geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft. Bij gebreke van een schriftelijke offerte, orderbevestiging, werkbon of afleverbon, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 5 werkdagen na factuurdatum.

4. Elke overeenkomst wordt door Leverancier aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. De kredietwaardigheid van Wederpartij is ter beoordeling van Leverancier. Alleen Leverancier kan een beroep doen op de ontbindende voorwaarde. Alsdan zal Leverancier haar Wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

5. Leverancier is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Bovendien is Leverancier gerechtigd om voor de door haar in huur (lease) en/of ter beschikking gestelde zaken een door haar nader te bepalen waarborgsom van Wederpartij te verlangen.

6. Leverancier is bevoegd om, teneinde een juiste uitvoering van de overeenkomst te realiseren, zonder overleg met Wederpartij, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan Wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

7. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, gewichtsopgaven, materiaalaanduidingen, planningen, handelingen, routebeschrijvingen en al wat dies meer zij, die zijn opgenomen in de overeenkomst of waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Geringe afwijkingen dienen te worden geaccepteerd, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.

8. In de branche gebruikelijke en/of redelijke afwijkingen, geven Wederpartij geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

9. Indien Leverancier aan Wederpartij op grond van een huurovereenkomst of anderszins een zaak ter beschikking heeft gesteld, dient Wederpartij deze zaak alleen in Nederland te gebruiken. Indien Wederpartij alsnog gebruik maakt van de zaken van Leverancier in het buitenland, dan kan Leverancier nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige (gevolg) schade die in het buitenland mocht ontstaan. Bovendien verbeurt Wederpartij in dat geval zonder dat een ingebrekestelling is vereist een direct opeisbare boete van 150% van het huurtarief per dag totdat de gehuurde zaken zich in Nederland bevinden, ongeacht het recht van Leverancier op schadevergoeding.

10. Wederpartij zal voor de zaken die door Leverancier aan hem ter beschikking zijn gesteld en/of verhuurd zorg dragen als een goed huisvader betaamt.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

1. De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijscouranten, circulaires, of anderszins zijn steeds vrijblijvend en binden Leverancier niet. Wijzigingen en fouten zijn voorbehouden.

2. De in een aanbieding/offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport- en verzendkosten en verzekeringen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3. Leverancier behoudt zich het recht voor eventuele prijsstijgingen als gevolg van vóór de levering van kracht geworden verhogingen of toeslagen van respectievelijk vrachttarieven, lonen, en/of wisselkoersen, dan wel ingeval van verhoging van bestaande of invoering van nieuwe belastingen, tarieven, heffingen of rechten, naar billijkheid aan Wederpartij door te berekenen.

ARTIKEL 5 – LEVERINGEN

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. Indien Leverancier gegevens behoeft van Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, geschiedt levering van zaken af magazijn van Leverancier. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem worden aangeboden. Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

4. De zaken zijn in geval van levering af magazijn voor risico van Wederpartij zodra de zaken het magazijn van Leverancier hebben verlaten. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat vanaf dat moment op Wederpartij over. Indien zaken door Leverancier ten behoeve van Wederpartij worden opgeslagen, dan zijn de zaken vanaf dat moment voor risico van Wederpartij. Mocht in afwijking van het in lid 3 bepaalde levering franco thuis zijn overeengekomen, dan zijn de zaken voor risico van Wederpartij zodra de zaken op de overeengekomen plaats aan Wederpartij worden aangeboden. Leverancier draagt in dat geval de risico’s en kosten inclusief de rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de zaken.

5. In geval van het verrichten van werkzaamheden wordt het werk als opgeleverd beschouwd, wanneer:

A. Wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

B. het werk door Wederpartij in gebruik is genomen.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Partijen kunnen overeenkomen dat Leverancier de te leveren zaken installeert. Indien partijen overeenkomen dat Leverancier de door haar te leveren zaken installeert, omvat installatie uitsluitend die werkzaamheden, die tot haar branche behoren en die in de orderbevestiging staan genoemd. Wederpartij dient op eigen kosten zorg te dragen voor alle overige leveringen en werkzaamheden, zoals die van elektriciens, timmerlieden, metselaars, schilders, stukadoors, smeden en dergelijke die niet uitdrukkelijk in de orderbevestiging staan genoemd.

8. Indien aan de zijde van Leverancier vertraging in de levering ontstaat ten gevolge van het niet voldoen van de Wederpartij van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of Wederpartij geen medewerking verleent met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, dan zal de levertijd eveneens minimaal worden verlengd met minimaal de duur van deze vertraging.

9. Behoudens grove schuld aan de zijde van Leverancier geeft overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, Wederpartij geen recht op vergoeding van directe of indirecte schade of op vergoeding van welke kosten dan ook, noch op het al dan niet met rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

10. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren.

11. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, wordt ieder gedeelte voorzover niet het tegendeel uit enige bepaling in deze algemene voorwaarden voortvloeit, beschouwd als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie. Voorts kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: elke van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderd, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige verstoringen in het bedrijf van Leverancier of diens Leveranciers.

2. Wanneer zich een dergelijke overmacht situatie voordoet bij een door Leverancier ingeschakelde (rechts)persoon en die zich jegens Leverancier op overmacht beroept, zal dit mede als een bij Leverancier zelf aanwezige overmacht situatie worden aangemerkt die jegens Wederpartij werkt.

3. Indien naar het oordeel van Leverancier de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.

4. Is naar het oordeel van Leverancier de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan te verbinden gevolgen. Deze regeling wordt schriftelijk vastgelegd. Ook is ieder der partijen in geval van een overmacht situatie van blijvende aard, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een beroep op ontbinding in geval van een overmacht situatie van blijvende aard dient per aangetekende brief medegedeeld te worden.

5. Voorzover Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

6. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst op grond van overmacht wordt opgeschort of ingeval van een overmacht situatie van blijvende aard en door Leverancier of Wederpartij de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, is Leverancier niet gehouden tot vergoeding van schade aan Wederpartij.

ARTIKEL 7 – ANNULERING

1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, nadat alle reeds verrichte werkzaamheden zijn betaald. Dit tenzij de opzegging aan Wederpartij toerekenbaar is en/of er sprake is van een van de gevallen als bedoeld in artikel 12.8. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leverancier extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht. Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

2. Gehele of gedeeltelijke annulering van een geplaatste order door Wederpartij is niet mogelijk, tenzij Leverancier schriftelijk met de annulering instemt op nader door haar te bepalen voorwaarden. In ieder geval behoudt Leverancier zich het recht voor de voor de betreffende order bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 – EIGENDOM

1. Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Wederpartij alle verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen, met inbegrip van renten, kosten en eventuele geconstateerde schaden.

2. Door Leverancier geleverde zaken, die ingevolge het eerste lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leverancier veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Wederpartij verplicht om Leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Leverancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Leverancier gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt Wederpartij zich er jegens Leverancier bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

6. Wederpartij geeft Leverancier onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken terug te nemen, nadat Leverancier haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen. Voorts is Wederpartij, wanneer die ter zake uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen in verzuim is, gehouden de zaken waarop eigendomsvoorbehoud van Leverancier rust, op eerste verzoek op zijn kosten en in goede staat te retourneren. Voor iedere dag dat Wederpartij daarmee in gebreke blijft, zal Wederpartij een boete aan Leverancier verbeuren gelijk aan 5% van de factuurwaarde van de betreffende zaak of zaken. Deze boete laat alle andere rechten van Leverancier onverlet en treedt in geen enkel geval in de plaats van de hoofdvordering van Leverancier op Wederpartij. Na terugneming, zal Wederpartij worden

gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke factuurwaarde, verminderd met de op de terugneming gevallen boeten, renten en kosten.

7. Als Leverancier geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken op eerste verzoek van Leverancier aan Leverancier te verpanden.

8. Niettegenstaande genoemd eigendomsvoorbehoud van Leverancier zijn de zaken terstond na levering voor risico van Wederpartij.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving op alle door of namens Leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde of vervaardigde materialen, waaronder ontwerpen, (technische) beschrijvingen, tekeningen, catalogi, afbeeldingen, monsters, modellen, procedures, planningen en alles wat hiermee samenhangt. Wederpartij zal dit materiaal uitsluitend intern en strikt vertrouwelijk gebruiken indien en voor zover dit nodig is in het kader van de overeenkomst. Op verzoek van Leverancier zal Wederpartij genoemd materiaal onverwijld aan haar retourneren.

2. Wederpartij is er voor verantwoordelijk, dat genoemd materiaal niet wordt gekopieerd, nagemaakt en/of aan derden wordt verstrekt of ter inzage wordt gegeven.

3. In geval van overtreding van het in het eerste en/of tweede lid bepaalde, is Wederpartij per overtreding van deze bepaling een boete verschuldigd van € 25.000,- en voorts een boete van € 1.000,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van kosten, schaden en rente.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Leverancier of de door of vanwege haar daartoe in te schakelen derden zullen zich inspannen om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Wederpartij garandeert Leverancier te allen tijde de juistheid van door Wederpartij verstrekte gegevens, zodat Leverancier niet in strijd zal handelen met wettelijke voorschriften of rechten van derden. Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.

3. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Voldoening aan geldende garantieverplichtingen en betaling van de schade als vastgesteld en erkend door de assuradeuren van Leverancier wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.

5. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

6. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, schade door de werking of niet werking van de door haar geleverde en/of bewerkte zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden of schade veroorzaakt door terzake bij haar in dienst zijnde of voor haar risico komende personen, toegebracht aan personen van Wederpartij of derden, persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties, voertuigen en gebouwen, bedrijfsstillegging, vertragingen en/of stoornis, schade aan het milieu of enige andere (bedrijf)schade uit welke hoofde en/of van welke aard dan ook.

7. Bij onoordeelkundig gebruik van geleverde zaken of ander gebruik door Wederpartij dan waarvoor de zaken zoals overeengekomen geleverd zijn, vervalt elk beroep op aansprakelijkheid van Leverancier op hieruit voortkomende schade.

ARTIKEL 11 – GARANTIE EN RECLAMES

1. Leverancier staat er voor in dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Indien de overeenkomst bestaat uit het verrichten van werkzaamheden, dan staat Leverancier in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en het gebruikte materiaal, mits zij vrij was in de keuze daarvan.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na (op)levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Leverancier verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik in strijd met de voorschriften van Leverancier of de producent van de zaak, gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door Wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), beschadiging, normale slijtage en gebreken die het gevolg zijn van gewijzigde overheidsvoorschriften et cetera. Ook komt iedere vorm van garantie te vervallen indien en zolang Wederpartij niet integraal aan zijn verplichtingen met betrekking tot de zaak, waarop garantie toepasselijk kan zijn, heeft voldaan.

4. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken of opgeleverde werkzaamheden direct te controleren. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen terstond te worden vermeld op het formulier van aflevering of op het ontvangstbewijs. Mocht een formulier van aflevering of het ontvangstbewijs ontbreken, dan dient Wederpartij eventuele zichtbare gebreken binnen 10 werkdagen na levering danwel oplevering aan Leverancier te melden. Na het verstrijken van de termijn van 10 werkdagen wordt Wederpartij geacht de geleverde zaken of opgeleverde werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd.

5. Eventuele niet zichtbare gebreken ter zake geleverde zaken dient Wederpartij terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat het verborgen gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn aan Leverancier te melden. Eventuele niet zichtbare gebreken ter zake opgeleverde werkzaamheden dient Wederpartij terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat het verborgen gebrek is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn aan Leverancier te melden.

6. De melding dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden en een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7. Indien Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9. Indien vaststaat dat een nieuwe zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Wederpartij, ter keuze van Leverancier onderdelen die ondeugdelijk gebleken zijn, kosteloos vervangen en de benodigde onderdelen daarvoor beschikbaar stellen danwel vervangende vergoeding daarvoor aan Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is Wederpartij gehouden om de vervangen za(a)ken aan Leverancier te retourneren en de eigendom daarover aan Leverancier te verschaffen, tenzij Leverancier anders aangeeft.

10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van Wederpartij.

11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan Wederpartij in rekening gebracht worden.

12. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden één jaar.

ARTIKEL 12 – BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Leverancier aangewezen bank- of girorekening, alles zonder enige korting of verrekening. De op de bank-/giroafschriften van Leverancier aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen vindt betaling plaats in Euro’s.

3. Indien Leverancier één of meer vorderingen op Wederpartij heeft die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van Wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen een vordering wegens tekortkoming in een zodanige overeenkomst, zal de betaling die van de Wederpartij wordt ontvangen eerst strekken tot betaling van die vorderingen.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.3 strekken alle door Wederpartij verrichte betalingen primair tot voldoening van eventuele rente en door Leverancier gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen. Leverancier kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

5. Wanneer speciale kortingen of andere niet algemeen gebruikelijke voor Wederpartij gunstige condities zijn overeengekomen, vervallen deze van rechtswege bij gebreke van betaling binnen de geldende betalingstermijn.

6. Leverancier behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen gehele of gedeeltelijke betaling te vorderen voordat de zaken worden geleverd of bij oplevering van de werkzaamheden, alvorens haar verplichtingen uit de gesloten overeenkomst te vervolgen en de zaken aan Wederpartij te leveren. Als Leverancier op contante betaling staat, zal zij bij gebreke daarvan niet behoeven te leveren en zal Leverancier een retentierecht hebben op zaken, waaraan zij werkzaamheden heeft verricht.

7. Opschorting van de betalingsverplichting is uitgesloten, ook indien Wederpartij bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte van een factuur.

8. Leverancier heeft in geval zich een of meer van de navolgende omstandigheden voordoen, het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of te beëindigen, hetzij enig bedrag verschuldigd door Wederpartij op grond van de door haar verrichte werkzaamheden, terstond en zonder dat enige waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding van kosten, schaden en rente en zonder dat hierbij de verplichting tot enige schadevergoeding of garantie bestaat.

Deze omstandigheden zijn in ieder geval, indien:

A. Wederpartij in staat van faillissement of in surseance van betaling verkeert, dan een verzoek daartoe is ingediend, de onderneming van Wederpartij wordt stilgelegd, geliquideerd of

geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, dan wel wanneer ten laste van hem beslag wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na beslaglegging zal zijn opgeheven;

B. Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

C. Wederpartij enige uit kracht der wet of uit hoofde van deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

D. na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij enige uit kracht der wet of uit hoofde van deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet zal nakomen;

E. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

F. indien door de vertraging aan de zijde van Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

9. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

ARTIKEL 13 – RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, ook voorzover deze het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het gefactureerde bedrag, zulks met een minimum van € 50,- van het met inbegrip van voornoemde rente door Wederpartij verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle door Leverancier met Wederpartij en derden aangegane verbintenissen en overeenkomsten, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen allen en uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Voor zover niet anders uitdrukkelijk is overeengekomen, vervallen alle rechtsvorderingen van Wederpartij waartoe deze algemene voorwaarden aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

ARTIKEL 16 – SLOTBEPALING

1. Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 juni 2021 en liggen ter inzage ten kantore van Leverancier. Ze worden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan Wederpartij ter hand gesteld, dan wel indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is op diens eerste verzoek kosteloos aan Wederpartij toegezonden.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.